Dành cho Cơ quan, Doanh nghiệp

Trang chủ  Giới thiệu  Đoàn đại biểu Quốc hội
Tiểu sử tóm tắt các vị Đại biểu Quốc hội khóa XV
<a style="display: inline-block;" href="#" data-placement="auto" data-trigger="hover focus" data-html="true" data-toggle="popover" data-content="<p style='text-align: justify;'><span>Họ và tên: Lê Trường Lưu</span></p> <p style='text-align: justify;'><span>Tên thường gọi: Lê Trường Lưu</span></p> <p style='text-align: justify;'><span>Ngày sinh: 23/01/1963</span></p> <p style='text-align: justify;'><span>Giới tính: Nam</span></p> <p style='text-align: justify;'><span>Dân tộc: Kinh</span></p> <p style='text-align: justify;'><span>Tôn giáo: Không</span></p> <p style='text-align: justify;'><span>Quê quán: Xã Phú Gia, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế</span></p> <p style='text-align: justify;'><span style='letter-spacing: -0.2pt;'>Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Cử nhân Kế toán – Tài chính, Cử nhân Hành chính.</span></p> <p style='text-align: justify;'><span>Học hàm, học vị: Thạc sĩ Kinh tế</span></p> <p style='text-align: justify;'><span>Lý luận chính trị: Cao cấp</span></p> <p style='text-align: justify;'><span>Nghề nghiệp chức vụ hiện tại: Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu quốc hội tỉnh Thừa Thiên Huế. Ủy viên Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội.</span></p> <p style='text-align: justify;'><span>Nơi làm việc: Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế</span></p> <p style='text-align: justify;'><span>Ngày vào Đảng: 11/6/1992</span></p> <p style='text-align: justify;'><span>Nơi ứng cử: Thừa Thiên Huế</span></p> <p style='text-align: justify;'><span>Đại biểu Quốc hội Khóa XV</span></p> <p style='text-align: justify;'><span>Đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 1999-2004, 2004-2011, 2011-2016, 2016-2021.</span></p>">
Lê Trường Lưu
Đ/c Lê Trường Lưu
Uỷ viên BCH TW Đảng,
Bí Thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh,
Chủ tịch HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế.
<a style="display: inline-block;" href="#" data-placement="auto" data-trigger="hover focus" data-html="true" data-toggle="popover" data-content="<p style='text-align: justify;'><span>Họ và tên: Nguyễn Thị Sửu</span></p> <p style='text-align: justify;'><span>Họ và tên </span><span>khác</span><span>: Kê Sửu, Nguyễn Thị Hường</span></p> <p style='text-align: justify;'><span>Ngày sinh: 09/11/1973</span></p> <p style='text-align: justify;'><span>Giới tính: Nữ</span></p> <p style='text-align: justify;'><span>Dân tộc: Tà Ôi</span></p> <p style='text-align: justify;'><span>Tôn giáo: Không</span></p> <p style='text-align: justify;'><span>Quê quán: Xã A Ngo, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế</span></p> <p style='text-align: justify;'><span>Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Cử nhân Ngữ Văn, Cử nhân Quản trị Kinh doanh.</span></p> <p style='text-align: justify;'><span>Học hàm, học vị: Tiến sĩ Ngữ Văn</span></p> <p style='text-align: justify;'><span>Lý luận chính trị: Cao cấp</span></p> <p style='text-align: justify;'><span>Nghề nghiệp chức vụ hiện tại: Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Thừa Thiên Huế, Ủy viên Hội đồng Dân tộc của Quốc hội</span></p> <p style='text-align: justify;'><span>Nơi làm việc: Đoàn ĐBQH tỉnh Thừa Thiên Huế</span></p> <p style='text-align: justify;'><span>Ngày vào Đảng: 03/10/1996</span></p> <p style='text-align: justify;'><span>Nơi ứng cử: Thừa Thiên Huế</span></p> <p style='text-align: justify;'><span>Đại biểu Quốc hội Khóa XV</span></p> <p style='text-align: justify;'><span>Đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016.</span></p>">
Nguyễn Thị Sửu
Đ/c Nguyễn Thị Sửu
Tỉnh ủy viên,
Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh,
Ủy viên Hội đồng Dân tộc của Quốc hội.
<a style="display: inline-block;" href="#" data-placement="auto" data-trigger="hover focus" data-html="true" data-toggle="popover" data-content="<p style='text-align: justify;'><span>Họ và tên: Lê Hoài Trung</span></p> <p style='text-align: justify;'><span>Tên thường gọi: Lê Hoài Trung</span></p> <p style='text-align: justify;'><span>Ngày sinh: 27/4/1961</span></p> <p style='text-align: justify;'><span>Giới tính: Nam</span></p> <p style='text-align: justify;'><span>Dân tộc: Kinh</span></p> <p style='text-align: justify;'><span>Tôn giáo: Không</span></p> <p style='text-align: justify;'><span>Quê quán: Phường Thủy Xuân, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế</span></p> <p style='text-align: justify;'><span>Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Đại học Ngoại giao, Cử nhân Luật.</span></p> <p style='text-align: justify;'><span>Học hàm, học vị: Tiến sĩ Luật học</span></p> <p style='text-align: justify;'><span>Lý luận chính trị: Cao cấp</span></p> <p style='text-align: justify;'><span style='letter-spacing: -0.2pt;'>Nghề nghiệp chức vụ hiện tại: Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Trưởng ban Ban Đối Ngoại Trung ương, Ủy viên Ủy ban Quốc phòng - An ninh của Quốc hội</span></p> <p style='text-align: justify;'><span>Nơi làm việc: Ban Đối Ngoại Trung ương</span></p> <p style='text-align: justify;'><span>Ngày vào Đảng: 06/6/1986</span></p> <p style='text-align: justify;'><span>Nơi ứng cử: Thừa Thiên Huế</span></p> <p style='text-align: justify;'><span>Đại biểu Quốc hội Khóa XV</span></p>">
Lê Hoài Trung
Đ/c Lê Hoài Trung
Ủy viên BCH TW Đảng,
Trưởng ban Ban Đối Ngoại Trung ương,
Ủy viên Ủy ban Quốc phòng - An ninh của Quốc hội.
<a style="display: inline-block;" href="#" data-placement="auto" data-trigger="hover focus" data-html="true" data-toggle="popover" data-content=" <p style='text-align: justify;'><span>Họ và tên: Nguyễn Thanh Hải</span></p> <p style='text-align: justify;'><span>Tên thường gọi: Nguyễn Thanh Hải</span></p> <p style='text-align: justify;'><span>Ngày sinh: 21/5/1972</span></p> <p style='text-align: justify;'><span>Giới tính: Nam</span></p> <p style='text-align: justify;'><span>Dân tộc: Kinh</span></p> <p style='text-align: justify;'><span>Tôn giáo: Không</span></p> <p style='text-align: justify;'><span>Quê quán: Phường Thủy Phương, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế</span></p> <p style='text-align: justify;'><span>Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Cử nhân Luật</span></p> <p style='text-align: justify;'><span>Học hàm, học vị: Thạc sĩ Luật Kinh tế</span></p> <p style='text-align: justify;'><span>Lý luận chính trị: Cao cấp</span></p> <p style='text-align: justify;'><span style='letter-spacing: -0.3pt;'>Nghề nghiệp chức vụ hiện tại: Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế, Ủy viên Ủy ban Tư pháp của Quốc hội.</span></p> <p style='text-align: justify;'><span>Nơi làm việc: Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế</span></p> <p style='text-align: justify;'><span>Ngày vào Đảng: 14/12/1998</span></p> <p style='text-align: justify;'><span>Nơi ứng cử: Thừa Thiên Huế</span></p> <p style='text-align: justify;'><span>Đại biểu Quốc hội Khóa XV</span></p>">
Nguyễn Thanh Hải
Đ/c Nguyễn Thanh Hải
Tỉnh ủy viên,
Bí thư Ban Cán sự Đảng,
Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế,
Ủy viên Ủy ban Tư pháp của Quốc hội.
<a style="display: inline-block;" href="#" data-placement="auto" data-trigger="hover focus" data-html="true" data-toggle="popover" data-content=" <p style='text-align: justify;'><span>Họ và tên: Phạm Như Hiệp</span></p> <p style='text-align: justify;'><span>Tên thường gọi: Phạm Như Hiệp</span></p> <p style='text-align: justify;'><span>Ngày sinh: 10/8/1965</span></p> <p style='text-align: justify;'><span>Giới tính: Nam</span></p> <p style='text-align: justify;'><span>Dân tộc: Kinh</span></p> <p style='text-align: justify;'><span>Tôn giáo: Không</span></p> <p style='text-align: justify;'><span>Quê quán: Xã Vinh Hiền, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế</span></p> <p style='text-align: justify;'><span>Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Bác sĩ chuyên khoa II Ngoại Tiêu hóa</span></p> <p style='text-align: justify;'><span>Học hàm, học vị: Giáo sư, Tiến sĩ Y khoa</span></p> <p style='text-align: justify;'><span>Lý luận chính trị: Cao cấp</span></p> <p style='text-align: justify;'><span>Nghề nghiệp chức vụ hiện tại: Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế, Ủy viên Ủy ban Xã hội của Quốc hội</span></p> <p style='text-align: justify;'><span>Nơi làm việc: Bệnh viện Trung ương Huế</span></p> <p style='text-align: justify;'><span>Ngày vào Đảng: 26/10/1999</span></p> <p style='text-align: justify;'><span>Nơi ứng cử: Thừa Thiên Huế</span></p> <p style='text-align: justify;'><span>Đại biểu Quốc hội Khóa XIV, XV</span></p> <p style='text-align: justify;'><span>Đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016</span></p>">
Phạm Như Hiệp
Đ/c Phạm Như Hiệp
Tỉnh ủy viên,
Bí thư Đảng ủy,
GĐ Bệnh viện TW Huế,
Ủy viên Ủy ban Xã hội của Quốc hội.
<a style="display: inline-block;" href="#" data-placement="auto" data-trigger="hover focus" data-html="true" data-toggle="popover" data-content="<p style='text-align: justify;'><span>Họ và tên: Nguyễn Hải Nam</span></p> <p style='text-align: justify;'><span>Tên thường gọi: Nguyễn Hải Nam</span></p> <p style='text-align: justify;'><span>Ngày sinh: 02/10/1977</span></p> <p style='text-align: justify;'><span>Giới tính: Nam</span></p> <p style='text-align: justify;'><span>Dân tộc: Kinh</span></p> <p style='text-align: justify;'><span>Tôn giáo: Không</span></p> <p style='text-align: justify;'><span>Quê quán: Xã Phú Hòa, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh</span></p> <p style='text-align: justify;'><span>Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Cử nhân Tài chính.</span></p> <p style='text-align: justify;'><span>Học hàm, học vị: Thạc sĩ Tài chính</span></p> <p style='text-align: justify;'><span>Lý luận chính trị: Cao cấp</span></p> <p style='text-align: justify;'><span>Nghề nghiệp chức vụ hiện tại: Ủy viên thường trực, Ủy ban Kinh tế của Quốc hội</span></p> <p style='text-align: justify;'><span>Nơi làm việc: Ủy ban Kinh tế của Quốc hội</span></p> <p style='text-align: justify;'><span>Ngày vào Đảng: 07/6/2006</span></p> <p style='text-align: justify;'><span>Nơi ứng cử: Thừa Thiên Huế</span></p> <p style='text-align: justify;'><span>Đại biểu Quốc hội Khóa XV.</span></p>">
Nguyễn Hải Nam
Đ/c Nguyễn Hải Nam
Ủy viên thường trực,
Ủy ban Kinh tế của Quốc hội.
<a style="display: inline-block;" href="#" data-placement="auto" data-trigger="hover focus" data-html="true" data-toggle="popover" data-content=" <p style='text-align: justify;'><span>Họ và tên: Phạm Trường Sơn</span></p> <p style='text-align: justify;'><span>Tên thường gọi: Phạm Trường Sơn</span></p> <p style='text-align: justify;'><span>Ngày sinh: 27/12/1967</span></p> <p style='text-align: justify;'><span>Giới tính: Nam</span></p> <p style='text-align: justify;'><span>Dân tộc: Kinh</span></p> <p style='text-align: justify;'><span>Tôn giáo: Không</span></p> <p style='text-align: justify;'><span>Quê quán: Thị trấn Đức Thọ, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh</span></p> <p style='text-align: justify;'><span>Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Cử nhân Quân sự</span></p> <p style='text-align: justify;'><span>Lý luận chính trị: Cao cấp</span></p> <p style='text-align: justify;'><span>Nghề nghiệp chức vụ hiện tại: Thiếu tướng, Phó Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân, Bộ Quốc phòng, Đảng ủy viên Đảng ủy Quân chủng Phòng không - Không quân, <span style='letter-spacing: -0.2pt;'>Ủy viên Ủy ban Quốc phòng - An ninh của Quốc hội.</span></span></p> <p style='text-align: justify;'><span>Nơi làm việc: Bộ Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân</span></p> <p style='text-align: justify;'><span>Ngày vào Đảng: 23/8/1991</span></p> <p style='text-align: justify;'><span>Nơi ứng cử: Thừa Thiên Huế</span></p> <p style='text-align: justify;'><span>Đại biểu Quốc hội Khóa XV</span></p>">
Phạm Trường Sơn
Đ/c Phạm Trường Sơn
Thiếu tướng, Phó Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam,
Ủy viên Ủy ban Quốc phòng - An ninh của Quốc hội.
 Bản in]