Trang chủ  Tiếp xúc cử tri  Tổng hợp ý kiến cử tri
Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị cử tri sau kỳ 5, Quốc hội khóa XIV
Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị cử tri sau kỳ 5, Quốc hội khóa XIV ()
 Bản in]