Trang chủ  Tin tức sự kiện  Tin tức sự kiện trong tỉnh
A Lưới cần tập trung các giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia
Cập nhật:27/09/2023 11:10:22 SA
Tại buổi làm việc
Tại buổi làm việc
(CTTĐT) - Đó là chỉ đạo của UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình tại buổi làm việc với UBND huyện A Lưới về tình hình thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025, Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và kế hoạch đưa huyện A Lưới thoát khỏi 74 huyện nghèo Quốc gia vào sáng ngày 27/09. Cùng dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành và lãnh đạo huyện A Lưới.

Báo cáo tại buổi làm việc, lãnh đạo huyện A Lưới cho biết, đến thời điểm 20/9/2023, Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư phát triển là 121.439/317.084 triệu đồng đạt 38% kế hoạch, trong đó giải ngân vốn năm 2022 cho phép kéo dài thực hiện năm 2023 là 84.937/141.126 triệu đồng đạt 60%; Vốn giao năm 2023 là 36.502/175.958 triệu đồng đạt 21%. Về nguồn vốn sự nghiệp, lũy kế giải ngân đến 20/9/2023: 45.611/175.062 triệu đồng đạt, 56,05% vốn UBND tỉnh giao và đạt 57,99% vốn UBND huyện đã phân khai chi tiết.

Ban Chỉ đạo giảm nghèo bền vững huyện đã chỉ đạo triển khai đồng bộ các chính sách, dự án giảm nghèo. Triển khai thực hiện nội dung “Đầu tư, hỗ trợ phát triển vùng dược liệu quý” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2021 – 2030; giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 theo hướng khai thác các lợi thế về điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội và thị trường nhằm phát huy tiềm năng nguyên liệu và lao động tại chỗ nhất là lao động người dân tộc thiểu số, hiệu quả kinh tế cao, góp phần tích cực phát triển kinh tế - xã hội cho toàn huyện.

Thời gian qua, công tác giảm nghèo được Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Chỉ đạo giảm nghèo bền vững huyện triển khai thực hiện quyết liệt; đã lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, các cơ quan, ban ngành liên quan, các tổ chức chính trị - xã hội từ huyện đến cơ sở tăng cường trong công tác tuyên truyền, vận động triển khai thực hiện công tác giảm nghèo. Đồng thời, thực hiện tốt việc huy động, phân bổ, sử dụng hiệu quả nguồn lực từ 3 chương trình mục tiêu quốc gia, đảm bảo đúng nguyên tắc, công khai, minh bạch, tập trung theo thứ tự ưu tiên, tránh tình trạng đầu tư dàn trải; đẩy mạnh việc huy động các nguồn lực xã hội tham gia công tác giảm nghèo.

Lãnh đạo huyện A Lưới báo cáo tại buổi làm việc

Thời gian tới, huyện tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng đối với công tác giảm nghèo bền vững; xác định giảm nghèo bền vững là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt của cả hệ thống chính trị từ nay đến năm 2025. Phấn đấu đến cuối năm 2023 đưa A Lưới ra khỏi 74 huyện nghèo Quốc gia, phấn đấu đến cuối năm 2025 tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện xuống dưới 12,01%.

Tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp và lồng ghép sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn từ 3 chương trình mục tiêu quốc gia (giảm nghèo bền vững; xây dựng nông thôn mới; phát triển kinh tế, xã hội vùng đồng bào dân tộc và miền núi). Tích cực triển khai có hiệu quả việc xoá nhà tạm và tạo sinh kế cho người dân. Bám sát văn bản chỉ đạo triển khai kịp thời gian quy định; chủ động và tham mưu tốt, kịp thời các chính sách của Đảng, Nhà nước trong việc thực hiện các chương trình MTQG. Chủ động, phối hợp với các sở, ngành cấp tỉnh để được hướng dẫn, chỉ đạo trong quá trình triển khai thực hiện.

Tại buổi làm việc, huyện A Lưới cũng có những kiến nghị, đề xuất UBND tỉnh cho chủ trương giải ngân kinh phí hỗ trợ nhà ở cho các hộ đã thoát nghèo thuộc đối tượng được hỗ trợ nhà ở năm 2022 của Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. UBND tỉnh sớm ban hành mức hỗ trợ cụ thể cho từng đối tượng hưởng lợi như hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, hộ tham gia vào tổ cộng đồng để thực hiện dự án phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị và dự án hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng. Đại diện các sở, ban, ngành cũng đã có những trao đổi với các giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn thực hiện các chương trình MTQG.

Các đại biểu trao đổi tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình, đề nghị huyện A Lưới cần có sự quyết liệt trong chỉ đạo triển khai thực hiện các chương trình MTQG. Các cơ quan, đơn vị cần có sự phối hợp, hướng dẫn huyện trong xây dựng chi tiết kế hoạch giải ngân các nguồn vốn thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, có phụ lục kèm theo để triển khai thực hiện. Cần tập trung hoàn thiện hạ tầng, kỹ thuật để triển khai các dự án đã được phê duyệt  phục vụ sản xuất và hỗ trợ sinh kế cho người dân.

Thời gian tới huyện A Lưới cần tập trung các giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trong năm 2023. Xác định giảm nghèo bền vững là mục tiêu quan trọng; bám sát thực trạng, nhất là các tiêu chí, tiêu chuẩn về giảm nghèo bền vững để triển khai thực hiện một cách đồng bộ. Chú trọng đến đào tạo nghề giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động và xóa nhà tạm cho hộ nghèo. Phấn đấu đưa A Lưới ra khỏi 74 huyện nghèo Quốc gia.   

Sau buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình, cùng các sở, ban, ngành đã đi khảo sát thực tế các điểm triển khai thực hiện dự án các chương trình mục tiêu quốc gia tại xã Quảng Nhâm, huyện A Lưới. (ảnh dưới)   

 

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]