Trang chủ  Tin video
CÓ CHÍNH SÁCH ĐẶC THÙ ĐỂ BẢO TỒN, PHÁT HUY DI SẢN VĂN HÓA HUẾ
Cập nhật:23/10/2021 10:13:16 SA
Ngày 10/12/2019, Bộ Chính trị đã có Nghị quyết số 54 về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Năm 2020, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 83 về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 54, với định hướng đến năm 2025, Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Chính vì vậy, nhiều đại biểu Quốc hội bày tỏ đồng tình cần thí điểm các cơ chế, chính sách đặc thù cho tỉnh Thừa Thiên-Huế.
 Bản in]