Trang chủ » Tin tức sự kiện » Tin Đoàn đại biểu Quốc hội
Thẩm tra Báo cáo về việc thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí năm 2017 trong các lĩnh vực thuộc sự quản lý của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội.
Cập nhật:24/04/2018 9:47:20 SA
Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Doãn Mậu Diệp trình bày Báo cáo
Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Doãn Mậu Diệp trình bày Báo cáo
Chiều 23/4, tiếp tục chương trình Phiên họp toàn thể lần thứ 8, với sự chủ trì của Chủ nhiệm Ủy ban Nguyễn Thúy Anh, Ủy ban Về các vấn đề xã hội đã cho ý kiến thẩm tra Báo cáo về việc thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí năm 2017 trong các lĩnh vực thuộc sự quản lý của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội.

Trình bày Báo cáo về kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2017, Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Doãn Mậu Diệp cho biết, Bộ Lao độngThương binh và Xã hội đã ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; công tác tuyên truyền được quan tâm; giải pháp thwujc hành tiết kiệm, chống lãng phí được triển khai kịp thời, đồng bộ, đạt chất lượng như cải cách thủ tục hành chính, xây dựng và thực hiện tốt chế độ, định mức, tiêu chuẩn về tài chính, quản lý, sử dụng tài sản công…xác định công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí là nhiệm vụ thường xuyên, được cụ thể hóa trong chương trình, kế hoạch công tác của các cơ quan, đơn vị. Cụ thể, các đơn vị đã ban hành chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, thực hiện tốt các cơ chế quản lý tài chính mới ban hành; thực hiện quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính trong cơ quan; xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ, cụ thể rõ ràng, công khai các định mức, tiêu chuẩn chi tiêu trong các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách tạo điều kiện cho cán bộ, công chức giám sát, xây dựng phương án chi trả thu nhập, thực hiện tốt công tác công khai tài chính, góp phần cải tiến lề lối làm việc và cái cách hành chính.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, chương trình thực hành tiết kiệm ở một vài cơ quan, đơn vị còn chưa đạt kết quả cao; chưa xây dựng được chỉ tiêu kế hoạch tiết kiệm cụ thể; chưa xác định được các lĩnh vực trọng tâm, trọng điểm của từng đơn vị để đề ra chương trình hành động thiết thực. Ngoài ra, chế độ thông tin, báo cáo định kỳ về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của một số đơn vị thuộc Bộ còn thực hiện chưa nghiêm; đánh giá kết quả, hiệu quả của thực hành tiết kiệm chưa rõ ràng, thiếu chính xác.

 


 

Thành viên Ủy ban cho ý kiến về Báo cáo của Bộ LĐ,TB &XH

Thảo luận tại Phiên làm việc, các thành viên Ủy ban Về các vấn đề xã hội cơ bản thống nhất với nội dung báo cáo của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội. Theo đó, trong lập, thẩm định, phê duyệt quyết toán, quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước, Bộ đã thực hiện tiết kiệm chi thường xuyên; chi đầu tư xây dựng cơ bản; xử lý, thu hồi kinh phí chi chưa đảm bảo hoặc hết nhiệm vụ chi. Trong mua sắm, quản lý tài sản, trang thiết bị làm việc, Bộ đã chủ động thực hiện tiết kiệm từ nguồn chi thường xuyên cho cho công tác thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm, sửa chữa tài sản, nâng cấp, cải tạo, bảo trì các công trình xây dựng năm 2017. Tuy nhiên, các thành viên Ủy ban cũng cho rằng, Báo cáo của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội chưa phản ánh số liệu tiết kiệm kinh phí chi hội nghị, hội thảo, tọa đàm, họp, chi tiếp khách, khánh tiết, tổ chức lễ hội, kỷ niệm, sử dụng xăng xe, điện nước văn phòng. Ngoài ra, một số đơn vị của Bộ chưa chấp hành nhiêm túc chế độ thông tin, báo cáo  định kỳ về công tác thực hiện hành tiết kiệm, chống lãng phí.

 


 

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đặng Thuần Phong phát biểu ý kiến 

Xuất phát từ những hạn chế còn tồn tại trong công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, các thành viên Ủy ban Về các vấn đề xã hội đề nghị Bộ tiếp tục sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập để tinh gọn đầu mối, tinh giản biên chế, nâng cao hiệu quả hoạt động, thực hiện hạch toán như doanh nghiệp đối với các đơn vị sự nghiệp công lập có đủ điều kiện, sát nhập, giải thể đơn vị công lập hoạt động kém hiệu quả. Tiếp tục rà soát, xây dựng mới hoặc sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện hệ thống các tiêu chuẩn, định mức trong quản lý, sử dụng tài sản công thuộc các lĩnh vực của ngành, làm cơ sở để triển khai và đánh giá kết quả thực hiện; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc quản lý sử dụng ngân sách, mua sắm tài sản công, đưa nội dung thực hành tiết kiệm, chống lãng phí là tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ từng cơ quan, đơn vị.

 


 

Toàn cảnh phiên họp

Ngoài ra, một số thành viên Ủy ban cũng đề nghị Quốc hội quan tâm và giám sát thường xuyên, chỉ đạo lồng ghép nội dung giám sát Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí gắn với các nội dung giám sát chuyên đề; Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội nâng cao chất lượng và đẩy mạnh các hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm, phối hợp với Bảo hiểm xã hội Việt Nam kiên quyết thực hiện các biện pháp để ngăn ngừa tình trạng gian lận, trục lợi quỹ bảo hiểm thất nghiệp./.

Theo http://quochoi.vn


 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối