Trang chủ » Giám sát » Báo cáo kết quả giám sát
Về việc thực hiện Báo cáo giám sát việc chính sách, pháp luật đối với cá nhân, tổ chức khai thác, nuôi trồng, chế biến hải sản trong phát triển kinh tế biển gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh
Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 Báo cáo Giám sát Về việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với cá nhân, tổ chức khai thác, nuôi trồng, chế biến hải sản trong phát triển kinh tế biển gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh ()
 Bản in]